در آبهای سبز تابستان

تنها تر از یک برگ
 با بار شادیهای مهجورم
 در آبهای سبز تابستان
 آرام میرانم
 تا سرزمین مرگ
 تا ساحل غمهای پاییزی
 در سایه ای خود را
 رها کردم
 در سایه بی اعتبار عشق
 در سایه فرار خوشبختی
 در سایه ناپایداریها
 شبها که میچرخد نسیمی گیج
 در آسمان کوته دلتنگ
 شبها که می پیچد مهی خونین
 در کوچه های آبی رگها
 شبها که تنهاییم
 با رعشه های روحمان تنها
 در ضربه های نبض می جوشد
 احساس
 هستی هستی بیمار
 در انتظار دره ها رازیست
 این را به روی قله های کوه
 بر سنگهای سهمگین کندند
 آنها که در خطوط سقوط خویش
 یک شب سکوت کوهساران را
 از التماسی تلخ آکندند
 در اضطراب دستهای پر
 آرامش دستان خالی نیست
 خاموشی ویرانه ها زیباست
 این را
 زنی در آبها می خواند
 در آبهای سبز تابستان
 گویی که در ویرانه ها می زیست
 ما یکدیگر را با نفسهامان
 آلوده می سازیم
 آلوده تقوای خوشبختی
 ما از صدای باد می ترسیم
 ما از نفوذ سایه های شک
 در باغهای بوسه هامان رنگ می بازیم
 ما در تمام
 میهمانی های قصر نور
 از وحشت آواز می لرزیم
 اکنون تو اینجایی
 گسترده چون عطر اقاقی ها
 در کوچه های صبح
 بر سینه ام سنگین
 در دستهایم داغ
 در گیسوانم رفته از خود سوخته مدهوش
 اکنون تو اینجایی
 چیزی وسیع و تیره و انبوه
 چیزی مشوش چون صدای دوردست روز
 بر
 مردمکهای پریشانم
 می چرخد و میگسترد خود را
 شاید مرا از چشمه می گیرند
 شاید مرا از شاخه میچیندد
 شاید مرا مثل دری بر لحظه های بعد می بندند
 شاید ...
 دیگر نمی بینم
 ما برزمینی هرزه روییدیم
 ما بر زمینی هرزه می باریم
 ما هیچ را در راهها دیدیم
 بر اسب
 زرد بالدار خویش
 چون پادشاهی راه می پیمود
 افسوس ما خوشبخت و آرامیم
 افسوس ما دلتنگ و خاموشیم
 خوشبخت زیرا دوست می داریم
 دلتاگ زیرا عشق نفرینیست

 

/ 0 نظر / 61 بازدید