جمعه

جمعه ی ساکت
 جمعه ی متروک
 جمعه ی چون کوچه های کهنه ‚ غم انگیز
 جمعه ی اندیشه های تنبل بیمار
 جمعه ی خمیازه های موذی کشدار
 جمعه ی بی
 انتظار
 جمعه ی تسلیم
 خانه ی خالی
 خانه ی دلگیر
 خانه ی دربسته بر هجوم جوانی
 خانه ی تاریکی و تصور خورشید
 خانه ی تنهایی و تفأل و تردید
 خانه ی پرده ‚ کتاب ‚ گنجه ‚ تصاویر
 آه چه آرام و پر غرور گذر داشت
 زندگی من چو جویبار غریبی
 در دل این جمعه های ساکت متروک
 در دل این خانه های خالی دلگیر
 آه چه آرام و پر غرور گذر داشت ...

/ 1 نظر / 59 بازدید