جفت

شب می آید
 و پس از شب ‚ تاریکی
 پس از تاریکی
 چشمها
 دستها
 و نفس ها و نفس ها و نفس ها ...
 و صدای آب
 که فرو می ریزد قطره قطره قطره از شیر
 بعد دو
 نقطه سرخ
 از دو سیگار روشن
 تیک تاک ساعت
 و دو قلب
 و دو تنهایی

 

/ 0 نظر / 55 بازدید